bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Muzeum Okręgowe w Koninie (bip) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.muzeum.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-08-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ela Sztamblewska,adres poczty elektronicznej ela.sztamblewska@muzeum.com.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 75 99 wew. 12 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6, 62-505 Konin - Gosławice

  1. Jedynym budynkiem z ekspozycją muzealną dostępnym dla osób na wózkach jest spichlerz. Do tego budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Gotyckiej, gdzie znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do spichlerza prowadzą schody przy których po prawej stronie zainstalowano platformę do wjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia na parterze spichlerza, po lewej na drzwiach znajduje się informacja dla zwiedzających. Dla osób na wózkach dostępny jest hol i wszystkie ekspozycje oraz sala edukacyjna w tym budynku. W spichlerzu jest winda dzięki której osoby na wózkach mogą się dostać na wspomniane ekspozycje na I, II piętrze oraz do sali edukacyjnej na poddaszu. Miedzy poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.
  2. Toaleta dla gości z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Oprócz niej dostępna jest jeszcze jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w parku muzealnym, przy wejściu do skansenu etnograficznego. Goście na wózkach mogą również poruszać się bez przeszkód po parkowych alejkach.
  3. Do budynku spichlerza oraz pozostałych z ekspozycją (zamku i dworku) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. Zamek i dworek nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 31.03.2020
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 31.03.2020
Dokument oglądany razy: 559